การจ่ายภาษีSelect your options

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

event__image_1


Source :
กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้นิติบุคคล link

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

event__image_1


Source :
กรมสรรพากร : ภาษีมูลค่าเพิ่ม link

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

event__image_1

ประเภทกิจการที่ต้องเสียภาษี ฐานภาษี อัตราภาษีร้อยละ
1. กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆ กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการ แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราการออกตั๋วเงินหรือการส่งเงินไปต่างประเทศ 3.0
2. กิจการรับประกันชีวิต ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 2.5
3. กิจการโรงรับจำนำ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือ ประโยชน์ใดๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายของที่จำนำหลุดเป็นสิทธิ 2.5
4. การค้าอสังหาริมทรัพย์ รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ 3.0
5. การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ 0.1 (Exempt**)
6. การซื้อและการขายคืนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือ ประโยชน์ใดๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายของที่ จำนำหลุดเป็นสิทธิ 3.0
7. ธุรกิจแฟ็กเตอริง รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ 3.0


Source :
DBD: ระบบจองชื่อนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ link

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

event__image_1


Source :
กระทรวงการคลัง: ภาษีโรงเรือนและที่ดิน link
กรุงเทพมหานครฯ: สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร link

ภาษีสรรพสามิต

event__image_1


Source :
กรมสรรพสามิต link

ภาษีรถ

event__image_1


Source :
กรมการขนส่งทางบก link

Select your options

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

event__image_1


Source :
กระทรวงแรงงาน: จ่ายเงินสมทบประกันสังคม link
สำนักงานประกันสังคม link

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

event__image_1


Source :
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ : Workmen’s Compensation Fund link

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา