ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

event__image_1
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนหรือ One Start One Stop Investment Center (OSOS) เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการแก่นักลงทุน และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในฐานะแหล่งรองรับการลงทุน OSOS มีลักษณะเป็นศูนย์บริการร่วมของหลายกระทรวงหลายหน่วยงานจากภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานที่แห่งเดียวโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงาน

event__image_2
OSOS ขยายขอบเขตการให้บริการ

ในปี 2558 เพื่อสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และเร่งส่งเสริมการลงทุนในกิจการด้านบริการซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาทของประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าระหว่างประเทศในภูมิหลายหน่วยงานจากภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการและอำนวยความสะดวกรวมทั้งสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนได้ขยายขอบข่ายการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรที่ประสานงานในการให้คำแนะนำคำปรึษา ทั้งภาครัฐและเอกชนจาก 21 หน่วยงานเป็น 38 หน่วยงาน

ขอบเขตการให้บริการ

1

การให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุน การจดทะเบียนนิติบุคคล การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การให้ข้อมูลสบับสนุนด้านการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ เช่น ที่ตั้งโรงงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งโรงงาน พิธีการศุลกากรและการส่งออก ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ด้านการเงินและแหล่งเงินทุน
 

2

การรับคำขอ และการอนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริการเบ็ดเสร็จด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ซึ่งทำการอยู่ที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการให้บริการรับคำขอ ทั้งในส่วนการอนุมัติ/อนุญาต การรับเรื่อง-ส่งต่อ-ติดตามผล การให้คำแนะนำในการกรอกข้อมูลในคำขอ ทั้งกรณีการยื่นในระบบออนไลน์และยื่นเป็นเอกสาร และให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ-ติดตามผลสำหรับยื่นคำขอเป็นเอกสาร
 

3

การประสานงานอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการศึกษาลู่ทางการลงทุนและการเยี่ยมชมพื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งสถานประกอบการ
 

4

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS) เพื่ออำนวยความสะดวก ประสานงานและให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 เขต

หน่วยงานเครือข่ายของ OSOS

event__image_4

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

event__image_13

กระทรวงคมนาคม

event__image_14

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

20 มีนาคม 2562 | Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา