การจัดการกับใบอนุญาตก่อสร้าง


ในบทนี้ จะกล่าวถึงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย เป็นกรณีของการก่อสร้างโกดังสินค้า 2 ชั้น ที่ใช้เก็บสิ่งของทั่วไปที่ไม่เป็นอันตราย ตั้งอยู่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน แผนผัง และรายการคำนวณ ที่ลงนามรับรองโดยสถาปนิก วิศวกร ที่มีใบอนุญาตแล้ว ระยะห่างจากท่อประปาหลัก ท่อระบายน้ำ และสายโทรศัพท์ 10 เมตร และใช้เวลาก่อสร้าง 30 สัปดาห์ (ไม่นับรวมความล่าช้าจากการดำเนินการอื่น)เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักลงทุนได้ทราบถึงขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย โดยทั่วไป

event__image_1


Select your options

การขออนุญาตก่อสร้าง

event__image_1

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อฝ่ายโยธา สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลท้องถิ่น หรือเมืองพัทยา ที่สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เอกสารต่าง ๆ ในการยื่นคำขอ และระยะเวลาพิจารณาอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดศึกษาข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างแต่ละพื้นที่ได้ โดยสืบค้นคู่มือสำหรับประชาชนจากเว็บไซท์ศูนย์รวมข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน หรือติดต่อที่สำนักงานเทศบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือเมืองพัทยา

สำหรับพื้นที่ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
    2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
    3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
    4) สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 5 ชุด
    5) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
    6) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
    7) หนังสือรับรองผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม
    8) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม
    10) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
    12) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
    13) รายการประกอบแบบ ผังบริเวณ แบบแปลน จำนวน 5 ชุด
    14) รายการคำนวณงานวิศวกรรม

2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและอาจดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบที่ยื่นหรือไม่ โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสำรวจพื้นที่ หากพิจารณาแล้วเสร็จจะแจ้งให้ดำเนินการรับใบอนุญาต
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่น (เฉพาะกรณีที่ไม่มีการแก้แบบ) และชำระเงินค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นสามารถก่อสร้างได้ทันที

สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ขอสามารถตรวจสอบว่าสถานที่ก่อสร้างตั้งอยุ่ภายในที่สำนักงานใดทาง http://www.bangkok.go.th

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาต และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ เอกสารแนบ 2-1

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559


Source :
กรมโยธาธิการและผังเมือง : แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) link
กรมโยธาธิการและผังเมือง : แบบฟอร์มคำขอที่เกี่ยวกับ การควบคุมและตรวจสอบอาคาร link
กทม: แบบฟอร์มการให้บริการของฝ่ายโยธา กรุงเทพมหานคร link
กทม: สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร link

Download :
เอกสารแนบ 2-1 download
เอกสารแนบ 2-1 ต่อ download

Select your options

ยื่นเอกสาร

event__image_1

เอกสารที่ต้องใช้
  1. หนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กทม.4) 
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  4. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) 
  5. สำเนาใบอนุญาตการตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และ/หรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2246 0301-2 ต่อ 2046-7 โทรสาร : 0 2247 0075, 0 2247 0107  อีเมล์: bmadpwbcd@gmail.com 

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขออนุญาต และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ เอกสารแนบ 2-1

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559


Source :
กรมโยธาธิการและผังเมือง : แบบฟอร์มคำขอที่เกี่ยวกับ การควบคุมและตรวจสอบอาคาร link
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร: กองควบคุมอาคาร link

Download :
เอกสารแนบ 2-1 download
เอกสารแนบ 2-1 ต่อ download

Select your options

ขอติดตั้งโทรศัพท์


event__image_1

สามารถหารายละเอียดเพิ่ม เกี่ยวกับสถานที่ตั้งศูนย์บริการลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ http://www.tot.co.th

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขออนุญาต และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ เอกสารแนบ 2-1Source :
TOT : ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ link

Download :
เอกสารแนบ 2-1 download
เอกสารแนบ 2-1 ต่อ download

Select your options

ขอติดตั้งประปา

event__image_1

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขออนุญาต และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ เอกสารแนบ 2-1

Source :
การประปาส่วนภูมิภาค: PWA E-Service link
การประปานครหลวง: สำนักงานประปานครหลวงต่าง ๆ link
การประปานครหลวง: MWA E-service link
การประปาส่วนภูมิภาค: แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ link

Download :
เอกสารแนบ 2-1 download
เอกสารแนบ 2-1 ต่อ download

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา