บริการของเรา


OSOS Serviceศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center: OSOS) ช่วยเหลือนักธุรกิจให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว


OSOS ตั้งอยู่ที่ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ใจกลางพื้นที่การค้าและธุรกิจของกรุงเทพฯ ซึ่งนักธุรกิจและนักลงทุนเดินทางมาติดต่อได้สะดวกสบายและสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟใต้ดิน (สถานีสามย่าน) OSOS ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ รายเล็กและรายใหญ่ ทั้งที่ได้ส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถใช้บริการของศูนย์ OSOS ได้event__image_1

OSOS มีหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศจำนวนมากทั้งภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่สามารถให้บริการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ทำให้นักลงทุนได้รับข้อมูล คำปรึกษา คำแนะนำในการประกอบธุรกิจรอบด้าน ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านกฎหมายและระเบียบ ขั้นตอนในการติดต่อ แบบคำขอและเอกสารแนบที่ต้องจัดเตรียมสำหรับขออนุมัติอนุญาตต่าง ๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ยังหน่วยงานที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆหลายแห่ง คำถาม ขั้นตอน และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานได้รับการประสานไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพร้อม ๆ กัน ทำให้นักลงทุนได้รับคำแนะนำ การแก้ไขปัญหา ที่ตรงประเด็นและรวดเร็ว

นอกจากนี้นักธุรกิจและนักลงทุนยังสามารถขอรับบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ขอหนังสือรับรองเอกสารลงทะเบียน งบการเงิน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ศูนย์ OSOS และใช้บริการศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับศูนย์ OSOS ด้วยเช่นกันOSOS Offer


OSOS ให้บริการดังนี้*:


การให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน OSOS ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ และนักลงทุนในหลายรูปแบบ ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน ทั้งการตอบคำถาม ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ อีเมล (osos@boi.go.th) หรือผ่านเว็บไซต์ จัดทำนัดหมายและจัดประชุมให้คำปรึกษาทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับนัดหมาย จัดการบรรยายสรุปให้แก่คณะนักธุรกิจ คณะข้าราชการ คณะนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนในไทย การจัดประชุมที่ศูนย์ OSOS สามารถจัดเตรียมล่ามภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถสอบถามและหารือเจ้าหน้าที่ได้อย่างเข้าใจevent__image_2

นักธุรกิจและนักลงทุนสามารถอีเมลข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนธุรกิจที่จะดำเนินการในประเทศไทย หัวข้อหารือ ประเด็นคำถาม รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทแม่ เช่น ขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม รายได้ การจ้างงาน เป็นต้น มายัง OSOS ที่ osos@boi.go.th โดย OSOS จะติดต่อประสานงานเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง การให้บริการเบ็ดเสร็จในการให้ข้อมูล จัดประชุมให้คำปรึกษา จัดเตรียมล่ามเหล่านี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การจัดเยี่ยมชมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม OSOS สามารถประสานงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดเยี่ยมชมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหากนักธุรกิจและนักลงทุนต้องการความช่วยเหลือในการจัดหาพื้นที่ในการจัดตั้งโรงงาน การจัดเยี่ยมชมพื้นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การบริการข้อมูลบนเว็บไซต์ นักธุรกิจและนักลงทุนสามารถได้รับข้อมูล ข่าวสารและความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์บนเว็บไซต์ นักธุรกิจและนักลงทุนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขั้นตอนการขออนุมัติต่าง ๆ รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสัมมนา การฝึกอบรม อีกทั้งยังสามารถส่งคำถาม และขอให้จัดเยี่ยมชมพื้นที่ผ่านเว็บไซต์ OSOS

บนเว็บไซต์ OSOS มีข้อมูลข่าวสารและบริการดังนี้:
  • ข้อมูล OSOS
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจในไทย
  • ข่าวสารการลงทุนและธุรกิจในไทย
  • แนวทางและคำขออนุมัติอนุญาตต่าง ๆ
  • คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
  • การบริการจัดเยี่ยมชมพื้นที่
  • ข่าวสารการสัมมนา การจัดฝึกอบรม
  • จดหมายข่าวศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
  • ข้อมูลที่ตั้งและแผนที่หน่วยงานต่าง ๆ
  • ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

9 มกราคม 2562 | Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา