พิธีการศุลกากรขาเข้า / ขาออก


ในบทนี้ จะกล่าวถึงกิจกรรมสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมนำเข้าและส่งออกที่ดำเนินการผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) โดยเป็นกรณีการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่เป็น Dry Cargo ที่ไม่อันตราย และไม่ต้องแช่เย็น บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์แบบเต็มตู้สินค้า (FCL) ขนาด 20 ฟุต โดยขั้นตอนเหล่านี้ เจ้าของสินค้าจะให้ตัวแทน (ซึ่งเป็น Customs Broker / สายเรือ / ตัวแทนเรือ / ผู้ประกอบการขนส่ง) ดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงในคู่มือนี้ เป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายตรงให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และไม่รวมค่าภาษีอากรและค่าบริการของตัวแทน


Select your options

บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ e - Customs

event__image_1
1. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e - Customs)
 • รายงานเรือเข้าและบัญชีสินค้า
 • ใบขนสินค้า
** อย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเรือเทียบท่า

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับรายงานเรือเข้าและบัญชีสินค้า
 • Vessel Schedule Message
 • Ship Agent Operators
 • Master Sea Cargo Manifest
 • Container List
2. ระบบประมวลผล
ระบบจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับรายงานเรือเข้าและบัญชีสินค้าพร้อมดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
 • ออกเลขที่รับรายงานเรือเข้า
 • ตัดบัญชีสินค้า และออกเลขที่ใบขนสินค้า 14 หลัก พร้อมแจ้งยอดชำระในสถานะพร้อมชำระภาษี


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
กรมศุลกากร: ONLINE CUSTOMS REGISTRATION link
ระบบบริการ 3 กรมภาษี: Tax SSO link

การจัดการ ณ ท่าเรือ

เมื่อเรือขนสินค้าเข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพแล้ว จะมีการจัดการ ณ ท่าเรือ ตามขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้

1.  ขนถ่ายตู้สินค้าขึ้นท่าเรือ
ทกท. ใช้ปั้นจั่นขนถ่ายตู้สินค้าจากเรือ แล้วนำวางเก็บในพื้นที่ลานกองเก็บตู้สินค้าและโรงพักสินค้าโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดการ

2.  พิธีการส่งมอบตู้สินค้าและชำระค่าภาระ
     2.1  ตัวแทนเจ้าของสินค้าจะต้องติดต่อตัวแทนเรือเพื่อขอรับใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O: Cargo Delivery Order)
     2.2  นำ D/O ไปชำระค่าภาระและค่าบริการต่างๆ ที่ One Stop Service ของท่าเรือ โดยจะได้รับ
 • ใบเสร็จรับเงิน (ค่าภาระยกขนตู้สินค้า และค่ายานพาหนะผ่านท่า)
 • ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ (Wharf Receipt)
 • ใบอนุญาตขอนำตู้สินค้าขาเข้าออกนอกเขตท่าเรือ (Gate Ticket)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
การท่าเรือแห่งประเทศไทย: econtainerservice link
การท่าเรือแห่งประเทศไทย: e-Service for Vessel Cargo Management System link

พิธีการศุลกากร

1. ชำระภาษีอากร

 • ชำระด้วยการตัดบัญชีธนาคาร ผ่าน e - Payment โดยระบุธนาคารและเลขบัญชีธนาคาร พร้อมการบันทึกข้อมูลใบบนสินค้า
 • ชำระที่เจ้าหน้าที่ด้วยเงินสดหรือ Cashier Cheque โดยแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าที่ได้รับจากระบบ e - Customs

2. ตรวจปล่อยสินค้า
 • ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการและสินค้า (Green Line)
ผู้นำของเข้าสามารถติดต่อท่าบริการตู้สินค้า หรือโรงพักสินค้า เพื่อขอรับสินค้าได้ทันที
 • ต้องตรวจสอบพิธีการและสินค้า (Red Line)
ผู้นำของเข้าจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามสั่งการตรวจแบบเปิดตรวจ หรือ X-Ray แล้วจึงจะส่งมอบตู้สินค้าได้


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
การท่าเรือแห่งประเทศไทย: e-Service for Vessel Cargo Management System link

ส่งมอบตู้สินค้าขาเข้า

event__image_1
 1. ผ่านเข้า Main Gate เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลรถบรรทุกผ่านท่าและใบอนุญาตขอนำตู้สินค้าขาเข้าออกนอกเขตท่าเรือ (Gate Ticket)
 2. ผ่านเข้า Sub Gate In พนักงานด่านตรวจสอบและบันทึกข้อมูล หมายเลขตู้สินค้า หรือ Barcode ใน Gate Ticket และทะเบียนรถ
 3. เจ้าหน้าที่ยกขนตู้สินค้าขึ้นรถ
 4. ผ่านออก Sub Gate Out เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมุลทางระบบและเอกสารการตรวจปล่อยของท่าเรือและศุลกากร สภาพตู้สินค้า เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสารใบกำกับตู้สินค้า (Container Slip) และส่งมอบให้รถบรรทุก
 5. ผ่านออก Main Gate เจ้าหน้าที่ท่าเรือและเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องครบถ้วนของการตรวจปล่อยตู้สินค้าขาเข้า พนักงานขับรถนำตู้สินค้าออกจากเขตท่าเรือ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
การท่าเรือแห่งประเทศไทย: e-Service for Vessel Cargo Management System link

Select your options

บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ e - Customs

event__image_1

1. บันทึกข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e - Customs)
2. ระบบออกเลขที่ใบขนสินค้า 14 หลัก ระบบจะแจ้งยอดชำระพร้อแจ้งสถานะให้ชำระภาษีอากรสำหรับการส่งออกสินค้า ดังต่อไปนี้
 1. หนังโคและหนังกระบือ ไม่ว่าดิบหรือฟอกแล้ว เฉพาะเศษตัด เศษและผงซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำหนัง และอุตสาหกรรมผลิตหนัง
 2. ไม้รวกและไม้มะพร้าว
 3. ไม้วิเนียร์
3. นำเลข 14 หลัก มาบันทึกข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าเข้าสู่ระบบ
4. ระบบออกเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้า
5. นำใบกำกับการขนย้ายสินค้าไปยื่นที่ท่าเรือ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
กรมศุลกากร: ONLINE CUSTOMS REGISTRATION link
ระบบบริการ 3 กรมภาษี: Tax SSO link

การจัดการ ณ ท่าเรือ

ยื่นแบบขอนำตู้สินค้าเข้าท่าเรือ

ยื่นแบบขอนำตู้สินค้าผ่านเข้าเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.308.2) อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนรถบรรทุกตู้สินค้าจะมาถึงท่าเรือ

รับมอบตู้สินค้าขาออก

event__image_1

 1. ผ่านเข้า Main Gate พนักงานขับรถชำระค่าภาระยกขนตู้สิ้นค้า และค่ายานพาหนะผ่านท่า
2. ผ่านเข้า Sub Gate In เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสอบทำการชั่นน้ำหนัก ตรวจสอบประเภทสินค้า สภาพตู้สินค้า และใบกำกับการขนย้ายสินค้า แล้วออกใบตรวจรับสภาพตู้สินค้า (EIR) พร้อมแจ้งตำแหน่งที่กองเก็บตู้สินค้าแก่พนักงานขับรถ
3. ผ่านการตรวจสอบของศุลกากร
  • เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกหมายเลขใบกำกับการขนย้ายตู้สินค้า พร้อมตรวจสอบข้อมูลในระบบ
  • สุ่มตรวจสอบสินค้าด้วยระบบ X - Ray
4. เจ้าหน้าที่ยกขนตู้สินค้าลงจากรถและกองเก็บ ควบคุมกำกับตำแหน่งตู้สินค้าลงกองเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
การท่าเรือแห่งประเทศไทย: e-Service for Vessel Cargo Management System link

บรรทุกตู้สินค้าลงเรือ

event__image_1

1. ยื่นเอกสารบัญชีตู้สินค้าบรรทุกลงเรือ
บริษัทเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือยื่นเอกสารบัญชีตู้สินค้าบรรทุกลงเรือ (Container Loading List) พร้อมข้อมูลในรูปแบบ Text File ที่กำหนดให้อย่างน้อย 3 ชม. ก่อนเรือทำการรบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ

2. เจ้าหน้าที่บรรทุกตู้สินค้าลงเรือ
 • ตรวจสอบข้อมูลตู้สินค้าทางระบบและวางแผนการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ
 • ควบคุมปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ
3. เจ้าหน้าที่ออกรายงานสรุปตู้สินค้าบรรทุกลงเรือ
 • เจ้าหน้าที่ ทกท. ออกรายงานสรุปตู้สินค้าบรรทุกลงเรือ (Container Loading Report)
 • ให้บริษัทตัวแทนเรือ ยืนยันตู้สินค้าบรรทุกลงเรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเรือออกจากท่า
 • จัดเก็บค่าภาระต่างๆ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
การท่าเรือแห่งประเทศไทย: e-Service for Vessel Cargo Management System link
การท่าเรือแห่งประเทศไทย: econtainerservice link

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา