การจดทะเบียนทรัพย์สิน


ในบทนี้ จะกล่าวถึงการจดทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้กรณีตัวอย่างการโอนที่ดินที่เกิดจากการซื้อขายของบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโกดัง 2 ชั้น ที่ไม่มีการติดจำนองหรือข้อพิพาทอื่น ๆ

event__image_1


Select your options

ติดต่อขอหนังสือรับรอง / คัดสำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท

event__image_1

สถานที่
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานสาขาในพื้นที่
 • ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นพันธมิตรกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (บางสาขา) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะสาขารัชโยธิน)  ธนาคารธนชาต ธนาคารมิซูโฮ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารเกียรตินาคิน
 • ทำรายการขอหนังสือรับรองผ่านระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่ขอ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : 
หากหนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญใด ๆ ผู้ขอจดทะเบียนที่ดินไม่ต้องขอหนังสือรับรองนิติบุคคลใหม่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยให้ผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากผู้แทนนิติบุคคลเป็นผู้ให้คำรับรองความเป็นปัจจุบันของหนังสือรับรอง


event__image_2


Source :
DBD: ระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ link
DBD: คู่มือวิธีการดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ link
DBD: คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบหนังสือรับรอง รับรองสำเนา link
DBD: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า link

ชำระเงิน

event__image_1


สามารถศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ ระบบออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
event__image_2event__image_3event__image_4event__image_5event__image_6


Source :
DBD: ระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ link
DBD: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า link
DBD: วิธีชำระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองฯ link

รับเอกสาร

event__image_1
ช่องทางการรับเอกสาร สามารถรับเอกสารได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง
 • รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File)
 • จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery)
 • จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
 • รับด้วยตนเอง (Walk-In)


Source :
DBD: ระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ link
DBD: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า link

Select your options

ยื่นคำขอและตรวจสอบเอกสาร

ณ สำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินนั้น ๆ ตั้งอยู่
event__image_1

ยื่นคำขอและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบสิทธิ / ความสามารถในการทำนิติกรรมโดยไม่ต้องดำเนินการสำรวจที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาขาย
 • ประเมินราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและคำนวณค่าใช้จ่ายจดทะเบียน
 • ให้คู่สัญญาลงนาม และเจ้าหน้าที่แก้สารบัญเอกสารสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เป็นนิติบุคคล ให้นำหนังสือจดทะเบียนและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้มีการรับรองแล้วมาเป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนด้วย

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ เอกสารแนบ 4-2Source :
กรมที่ดิน: ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน สาขาต่างๆ link

Download :
เอกสารแนบ 4-2 download

ชำระเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร

event__image_1

ผู้ซื้อและ/หรือผู้ขายชำระเงินและนำใบเสร็จกลับมาให้เจ้าหน้าที่การเงิน
 

ช่องทางชำระเงิน

event__image_2

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารที่ต้องการที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ เอกสารแนบ 4-2
event__image_3event__image_4event__image_5event__image_6


Source :
กรมที่ดิน: ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน สาขาต่างๆ link

Download :
เอกสารแนบ 4-2 download

เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา

event__image_1
 1. เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบเรื่องที่จะจดทะเบียนและใบเสร็จเมื่อถูกต้องแล้วจึงจดทะเบียนในสัญญาและเอกสารสิทธิ (เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ)
 2. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 3. ผู้ซื้อจะได้รับโฉนดที่ดินและสัญญาขายที่จดทะเบียนแล้ว

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ เอกสารแนบ 4-2


Source :
กรมที่ดิน: ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน สาขาต่างๆ link

Download :
เอกสารแนบ 4-2 download

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา