การคุ้มครองผู้ลงทุน


ประเด็นสำคัญหลักๆ สำหรับการคุ้มครองนักลงทุนในกรณีของบริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

event__image_1

 Select your options

งบการเงิน

นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ฯ และตลาดหลักทรัพย์ได้ดังต่อไปนี้

event__image_1


เงื่อนไข
 • ต้องจัดส่งตามงวดเวลาที่กำหนด
 • ต้องผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ กลต. ให้ความเห็นชอบ
ประเภทข้อมูล
 • ข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส
 • งบการเงินประจำปี

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
SET: กฏเกณฑ์แยกตามประมวล หมวดการเปิดเผยข้อมูล link
DBD: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ link
SEC: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 link

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

event__image_1

เงื่อนไข
 • ส่งให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประเภทข้อมูล
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
SET: แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการจัดการ บริษัท จดทะเบียน link
SEC: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) link
DBD: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ link
SEC: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 link

รายงานประจำปี


event__image_1

เงื่อนไข
 • ส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (ซึ่งการประชุมจะต้องจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี)
 • ส่งสำเนาให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ฯ ไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประเภทข้อมูล
 • รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
SET: การเปิดเผยข้อมูล link
DBD: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ link
SEC: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 link

ข่าวการเปลี่ยนแปลง / ธุรกรรมที่สำคัญ

event__image_1

เงื่อนไข
 1. กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในธุรกรรมที่มีทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. รายงานเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้า
 3. จะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น สำหรับรายการที่มีข้อกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ก่อนดำเนินการธุรกรรมนั้นๆ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง
 4. ให้เปิดเผยธุรกรรมสำคัญต่อสาธารณะตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ถือหุ้น
 5. ผู้ตรวจสอบอิสระ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทบทวนธุรกรรมและให้ความเห็นก่อนที่จะดำเนินการ
ประเภทข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น
 • รายการซื้อขายสินทรัพย์สำคัญ
 • รายการออกหลักทรัพย์เพิ่มทุน
 • รายการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
 • รายงานการครอบงำกิจการ
 • การหยุดประกอบธุรกิจ
 • การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ / ผู้บริหาร


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
SET: ข้อมูลสำหรับ บริษัท จดทะเบียน link
DBD: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ link
SEC: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 link

Select your options

ความรับผิดชอบของกรรมการ

กรรมการมีขอบเขตควมรับผิดชอบดังต่อไปนี้


event__image_1

ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีในนามตนเองหรือในนามบริษัทต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมได้ โดยใช้เสียงไม่ถึง 10%

event__image_2

ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องกรรมการให้รับผิดต่อความเสียหายของบริษัทที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมได้ หากควาเมสียหายนั้นเกิดจากการที่กรรมการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ คงามระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (Breach of fiduciary duties)

event__image_3

ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติให้ประกอบธุรกรรมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมได้ในทุกกรณีที่ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเสียหาย

event__image_4

ศาลสามารถยับยั้งธุรกรรมที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการที่กรรมการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่

event__image_5

กรรมการต้องดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่บริษัท หากพิสูจน์ได้ว่าผิดจริงตามที่ผู้ถือหุ้นฟ้องร้อง

event__image_6


กรรมการต้องจ่ายคืนผลกำไรจากธุรกรรมหากพิสุจน์ได้ว่าผิดจริง

event__image_7

ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินคดีกับกรรมการได้ซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุก


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
DBD: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมล่าสุด) link
SEC: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 link

Select your options

ความสะดวกในการฟ้องร้องของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือสิทธิในการฟ้องร้องตามกฏหมายดังต่อไปนี้


event__image_1

ผู้ถือหุ้นรายเดียวก็สามารถขอตรวจสอบงบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้

event__image_2

ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 สามารถร้องขอให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อทำการตรวจสอบธุรกรรมได้

event__image_3

ผู้ถือหุ้นที่เป็นโจทย์สามารถขอเอกสารจากทั้งจำเลยและพยานโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายส่งต้นฉบับเอกสารต่อศาลเพื่อให้ตรวจดูเอกสารได้

event__image_4

ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากจำเลย โดยต้องระบุเอกสารที่ต้องอ้างอิงโดยแสดงเอกสารหรือสภาพเอกสารที่จะอ้างไว้ในบัญชีระบุพยาน

event__image_5

ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามพยานและถามค้านจำเลยได้

event__image_6

ทั้งนี้มาตรการการพิสูจน์ให้ศาลเชื่อในข้อเท็จจริงทางคดีทางแพ่งต่ำกว่าคดีทางอาญา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
DBD: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมล่าสุด) link
สคก.: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ link

Select your options

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

event__image_1

 • บริษัทมหาชนจำกัดที่มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนจะต้องจัดให้มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน บริษัทจดทะเบียนควรแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการตามหลักกการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
 • การเข้าทำรายการขนาดใหญ่/มีนัยสำคัญ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากไม่เข้าข้อยกเว้นตามที่กำหนด

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
DBD: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมล่าสุด) link
SEC: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 (รวมล่าสุด) link
SEC: หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 link

ความคุ้มครอง

event__image_1

 • การเปลี่ยนแปลงสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • ในกรณีที่มีผู้ที่จะเข้ามาครอบงกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยการได้มาซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ขึ้นไป ต้องจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
 • การกำหนดข้อจำกัดในการโอนหุ้นจะทำได้เฉพาะเพื่อการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าว
 • อนุญาตให้มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันได้ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 25 เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบริษัทใหญ่และย่อย ห้ามมิให้มีการถือหุ้นไขว้ระว่างกัน


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
SET: การกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานของ บริษัท ของประเทศไทย link
DBD: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมล่าสุด) link
SEC: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 (รวมล่าสุด) link
SEC: หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 link

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา