การได้รับสินเชื่อ


ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลเครดิตที่นักลงทุนสามารถค้นหา/ได้รับ เพื่อให้นักลุงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ และข้อมูลสิทธิทางกฏหมาย เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงกลไกในการส่งเสริมและปกป้องนักลงทุนและผู้ให้กู้ในประเทศไทย ทั้งด้านสิทธิในหลักประกัน และการได้รับเงินกู้คืนในกรณีที่ผู้กู้ไม่มีความสามารถชำระเงินกู้ หรือประสบปัญหาล้มละลาย


Select your options

ผู้มีสิทธิขอข้อมูล

event__image_1

ในประเทศไทย หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลเครดิต คือบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งมีการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลเครดิตให้แก่สถาบันการเงินสมาชิก โดยที่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล สามารถใช้สิทธิตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทาง และค่าใช้จ่ายในการขอข้อมูลได้ใน เอกสารแนบ 5-1

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด: ขั้นตอนการขอข้อมูลของตนเอง ณ ที่ทำการบริษัท link
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด: ยื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร / ที่ทำการไปรษณีย์ link
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด: แบบฟอร์มต่างๆ link

Download :
เอกสารแนบ 5-1 download

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

event__image_1

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทาง และค่าใช้จ่ายในการขอข้อมูลได้ใน เอกสารแนบ 5-1

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด: พรบ.ข้อมูลเครดิต link

Download :
เอกสารแนบ 5-1 download

ประเภทข้อมูล

event__image_1


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทาง และค่าใช้จ่ายในการขอข้อมูลได้ใน เอกสารแนบ 5-1

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด: พรบ.ข้อมูลเครดิต link

Download :
เอกสารแนบ 5-1 download

Select your options

อสังหาริมทรัพย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ระบุไว้ว่าประเภทของหลักประกัน แบ่งเป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

event__image_1

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
กรมบังคับคดี: ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ link

สังหาริมทรัพย์

event__image_1


Source :
กรมบังคับคดี: ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ link

Select your options

สิทธิทางกฎหมายด้านล้มละลาย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ และ พ.ร.บ. ล้มละลาย ฯ เจ้าหนี้มีประกันจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้มีประกันไม่มีสิทธิบังคับเอากับหลักประกัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

event__image_1

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ.ร.บ.ล้มละลาย ฯ มาตรา 130

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
ศาลล้มละลายกลาง link
กรมบังคับคดี: แบบฟอร์มต่างๆ link
LED: พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 link
LED: พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) ปรับปรุง พ.ศ. 2561 link

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา