การจดทะเบียนทรัพย์สิน


ในบทนี้ จะกล่าวถึงการจดทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้กรณีตัวอย่างการโอนที่ดินที่เกิดจากการซื้อขายของบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโกดัง 2 ชั้น ที่ไม่มีการติดจำนองหรือข้อพิพาทอื่น ๆ

event__image_1


Select your options

ติดต่อขอหนังสือรับรอง / คัดสำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท

สถานที่ติดต่อขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา
1. ติดต่อด้วยตนเอง สถานที่ขอหนังสือรับรองนิติบุคคล/คัดสำเนา ได้ที่
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)
 • สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 กรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 • ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ณ อาคารจามจุรีสแควร์

2. ขอหนังสือรับรองนิติบุคคล ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(ระบบออกหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์)

3. บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เกิดจากความร่วมมือในการทํา MOU (Memorandums of Understanding) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นพันธมิตรจํานวน 6 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต

นอกจากนี้ ผู้รับบริการสามารถขอเอกสารจากบริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอกนิกส์ผ่านธนาคารได้ดังนี้ 
 1. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
 2. รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
 3. หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 4. รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนและงบการเงิน การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 5. รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน ทะเบียนสมาชิกสมาคมการค้าและหอการค้า

 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด พฤศจิกายน 2561Source :
DBD: ระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ link
DBD: คู่มือวิธีการดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ link
DBD: คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบหนังสือรับรอง รับรองสำเนา link
DBD: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า link
DBD: รายชื่อสาขาธนาคารที่ให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate) link

ชำระเงิน

event__image_1


สามารถศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ ระบบออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558
event__image_2event__image_3event__image_4event__image_5event__image_6


Source :
DBD: ระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ link
DBD: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า link
DBD: วิธีชำระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองฯ link

รับเอกสาร

event__image_1
ช่องทางการรับเอกสาร สามารถรับเอกสารได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง
 • รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File)
 • จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery)
 • จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
 • รับด้วยตนเอง (Walk-In)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
DBD: ระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ link
DBD: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า link

Select your options

ยื่นคำขอและตรวจสอบเอกสาร

ณ สำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินนั้น ๆ ตั้งอยู่
event__image_1

ยื่นคำขอและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบสิทธิ / ความสามารถในการทำนิติกรรมโดยไม่ต้องดำเนินการสำรวจที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาขาย
 • ประเมินราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและคำนวณค่าใช้จ่ายจดทะเบียน
 • ให้คู่สัญญาลงนาม และเจ้าหน้าที่แก้สารบัญเอกสารสิทธิ

เอกสารหลักฐานการขอจดทะเบียน: ผู้ประสงค์จะติดต่อทำธุรกรรมกับกรมที่ดิน เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนประเภทต่าง ๆ จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นรายการเอกสารขั้นพื้นฐาน ในบางธุรกรรมอาจต้องมีการยื่นเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสืบค้นได้จาก กรมที่ดิน > หลักฐานการขอจดทะเบียน

กรณีบุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว)
 1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 2. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 5. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
 6. มรณบัตรคู่สมรส
 7. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 8. ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง
กรณีนิติบุคคล
 1. โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 3. ข้อบังคับของนิติบุคคล
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
 5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
 6. แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
 7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ
 8. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
 9. รายงานการประชุมนิติบุคคล

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด พฤศจิกายน 2561


Source :
กรมที่ดิน: หลักฐานการจดทะเบียน link
กรมที่ดิน: เว็บไซต์หลัก link
กรมที่ดิน: สถานที่ตั้ง link

ชำระเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร

event__image_1

ผู้ซื้อและ/หรือผู้ขายชำระเงินและนำใบเสร็จกลับมาให้เจ้าหน้าที่การเงิน
 

ช่องทางชำระเงิน

event__image_2


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558
event__image_3event__image_4event__image_5event__image_6


Source :
กรมที่ดิน: ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน สาขาต่างๆ link
กรมที่ดิน: ค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร​ link

Download :
เอกสารแนบ 4-2 download

เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา

event__image_1
 1. เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบเรื่องที่จะจดทะเบียนและใบเสร็จเมื่อถูกต้องแล้วจึงจดทะเบียนในสัญญาและเอกสารสิทธิ (เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ)
 2. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 3. ผู้ซื้อจะได้รับโฉนดที่ดินและสัญญาขายที่จดทะเบียนแล้ว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
The location of land offices and branches link

Download :
เอกสารแนบ 4-2 download

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา