การจัดการกับใบอนุญาตก่อสร้าง


ในบทนี้ จะกล่าวถึงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย เป็นกรณีของการก่อสร้างโกดังสินค้า 2 ชั้น ที่ใช้เก็บสิ่งของทั่วไปที่ไม่เป็นอันตราย ตั้งอยู่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน แผนผัง และรายการคำนวณ ที่ลงนามรับรองโดยสถาปนิก วิศวกร ที่มีใบอนุญาตแล้ว ระยะห่างจากท่อประปาหลัก ท่อระบายน้ำ และสายโทรศัพท์ 10 เมตร และใช้เวลาก่อสร้าง 30 สัปดาห์ (ไม่นับรวมความล่าช้าจากการดำเนินการอื่น)เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักลงทุนได้ทราบถึงขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย โดยทั่วไป

event__image_1


Select your options

การขออนุญาตก่อสร้าง

event__image_1

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อฝ่ายโยธา สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลท้องถิ่น หรือเมืองพัทยา ที่สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เอกสารต่าง ๆ ในการยื่นคำขอ และระยะเวลาพิจารณาอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดศึกษาข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างแต่ละพื้นที่ได้ โดยสืบค้นคู่มือสำหรับประชาชนจากเว็บไซท์ศูนย์รวมข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน หรือติดต่อที่สำนักงานเทศบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือเมืองพัทยา

สำหรับพื้นที่ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4) สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 5 ชุด
5) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
6) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
7) หนังสือรับรองผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม
8) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม
10) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
12) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
13) รายการประกอบแบบ ผังบริเวณ แบบแปลน จำนวน 5 ชุด
14) รายการคำนวณงานวิศวกรรม

2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและอาจดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบที่ยื่นหรือไม่ โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสำรวจพื้นที่ หากพิจารณาแล้วเสร็จจะแจ้งให้ดำเนินการรับใบอนุญาต
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่น (เฉพาะกรณีที่ไม่มีการแก้แบบ) และชำระเงินค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นสามารถก่อสร้างได้ทันที

สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์  : (02) 247-0107 , (02) 246-0344 ให้ลูกค้าสามารถติดต่อกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธาโดยตรง
ผู้ขอสามารถตรวจสอบว่าสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ภายในที่สำนักงานใดทาง http://www.bangkok.go.th

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2563


Source :
กรมโยธาธิการและผังเมือง : แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) link
กรมโยธาธิการและผังเมือง : แบบฟอร์มคำขอที่เกี่ยวกับ การควบคุมและตรวจสอบอาคาร link
กทม: แบบฟอร์มการให้บริการของฝ่ายโยธา กรุงเทพมหานคร link
กทม: สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร link

Select your options

ยื่นเอกสาร

event__image_1

เอกสารที่ต้องใช้
 1. หนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กทม.4)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)
 5. สำเนาใบอนุญาตการตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และ/หรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในเขตกรุงเทพมหานคร
กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2246 0301-2 ต่อ 2046-7 โทรสาร : 0 2247 0075, 0 2247 0107 อีเมล์: bmadpwbcd@gmail.com


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559


Source :
กรมโยธาธิการและผังเมือง : แบบฟอร์มคำขอที่เกี่ยวกับ การควบคุมและตรวจสอบอาคาร link
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร: กองควบคุมอาคาร link

Select your options

ขอติดตั้งโทรศัพท์


event__image_1

เอกสารหลักฐาน:
กรณีบุคคลธรรมดา
 • บัตรประจำตัวประชาชน

กรณีนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 180 วัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชานของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
สามารถหารายละเอียดเพิ่ม เกี่ยวกับสถานที่ตั้งศูนย์บริการลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ http://www.tot.co.th

หมายเหตุ: ปัจจุบัน มีผู้ให้บริการโทรศัพท์จำนวนหลายราย ซึ่งอาจมีรายละเอียดและขั้นตอนในการขอรับบริการแตกต่างกันไปในแต่ละรายปรับปรุงข้อมูลล่าสุด มกราคม 2560Source :
TOT : ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ link

Select your options

การขอติดตั้งน้ำประปา (พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

event__image_1

หลักฐานในการประกอบการขอติดตั้งประปาใหม่ ประเภทถาวร (กรณีนิติบุคคล)
1. หนังสือรับรองนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตนอื่น ของผู้มีอำนาจกระทาการแทนนิติบุคคล
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ
4. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น้า
5. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)
6. แผนผังของที่ตั้ง (ถ้ามี)

หลักฐานในการประกอบการขอติดตั้งประปาใหม่ ประเภทชั่วคราว (ใช้น้ำเพื่อการก่อสร้างหรือสภาพอื่น ๆ) (กรณีนิติบุคคล)
1. หนังสือรับรองนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตนอื่น ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
3. สำเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ใช้สำเนาใบคำขอ)หรือสำเนาโฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้น้ำ หรือเอกสารอื่นซึ่งแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ขอใช้น้ำ
4. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)
5. แผนผังของที่ตั้ง (ถ้ามี)

หลักฐานในการประกอบการขอติดตั้งประปาใหม่ประเภทถาวร (กรณีบุคคลธรรมดา)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตัวตนอื่น
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ
3. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
4. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดำเนินการแทน)
5. แผนผังของที่ตั้ง (ถ้ามี)


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2563
Source :
การประปาส่วนภูมิภาค: PWA E-Service link
การประปานครหลวง: สำนักงานประปานครหลวงต่าง ๆ link
การประปานครหลวง: MWA E-service link
การประปาส่วนภูมิภาค: แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ link
การประปานครหลวง: การติดตั้งประปา link

การขอติดตั้งน้ำประปา (พื้นที่อื่น ๆ นอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

หลักฐานในการประกอบการขอใช้น้ำแบบติดตั้งถาวร กรณีบุคคลธรรมดา
บุคคลที่มีสัญชาติไทย
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปาและ/ หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอติดตั้งประปาอยู่ในทะเบียนบ้าน
3. กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น้ำอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านทำหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น้ำเป็นบิดา มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และ คู่สมรสของเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน ให้ยกเว้นไม่ต้องทำหนังสือยินยอม หรือ
4. หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปาในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน หรือ
5. สำเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น้ำ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น

บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย (ชาวต่างประเทศ)
1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และ หลักฐานการตรวจลงตรา
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ
3. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น้ำ
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักฐานในการประกอบการขอใช้น้ำแบบติดตั้งถาวร กรณีนิติบุคคล
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ
4. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น้ำ
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักฐานในการประกอบการขอใช้น้ำแบบติดตั้งชั่วคราว กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
1. หลักฐานการขอใช้น้ำ เช่นเดียวกับการขอติดตั้งถาวร
2. สำเนาเอกสารการให้เลขหมายประจำบ้าน
3. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ ให้ใช้สำเนาใบคำขอ) หรือ
4. โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้น้ำ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด มกราคม 2560


Source :
การประปานครหลวง: MWA E-Service link
การประปาส่วนภูมิภาค: PWA E-Service link

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา