คำถามที่พบบ่อย - คำถามที่พบบ่อย (ช่วงสถานการณ์ Covid 19)

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีมาตรการในการช่วยเหลือนำเข้าชาวต่างชาติที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจการลงทุน โดยจะต้องเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานให้กับ (หรือกำลังจะเข้ามาทำงานให้กับ) บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เท่านั้น ซึ่งในช่วงแรกที่มีการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศนั้น ทางกลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดให้บริษัทที่ต้องการนำเข้าชาวต่างชาติทำหนังสือชี้แจงแหตุผลและความจำเป็นเป็นรายกรณี ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างมาก ในภายหลังจึงได้มีการเปลี่ยนมาใช้การยื่นขออนุญาตผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ในการนำเข้าชาวต่างชาติโดยปกติ (ตามมาตรา 25 และ 26 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน)

ขั้นตอนการยื่นขอนำเข้าช่างฝีมือ จะต้องทำการขอตำแหน่งที่จะบรรจุในระบบ Single Window เสียก่อน จากนั้นจึงยื่นขอเอกสารขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า(ให้กับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศ) ผ่านระบบเดียวกัน โดยเอกสารดังกล่าวจะสามารถนำไปยื่นกับสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เพื่อประทับตรา NON-B หรือ NON-IB เพื่อเข้ามาในประเทศไทยได้ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย และผ่านช่วงกักตัว 14วันแล้ว จึงค่อยทำการบรรจุชาวต่างชาติกับตำแหน่งที่ได้ขอไว้ และทำการรายงานตัว (กับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน) เพื่อขยายระยะเวลาวีซ่าและออกใบอนุญาตทำงานให้กับขาวต่างชาติรายนั้น ๆ
นอกจากการยื่นขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าแล้ว ทางชาวต่างชาติยังจำเป็นต้องยื่นขอ Certificate of Entry (COE) กับทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศต้นทาง เพื่อรับรองว่าบุคลลนั้น ๆมีความพร้อมและความเหมาะสมในการเดินทางเข้าประเทศ ในปัจจุบันเอกสารประกอบที่ใช้ในการยื่นขอ COE นั้นจะเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดโดยคร่าวดังนี้
 1. ประกันสุขภาพ (รวมการตรวจและรักษา COVID-19) วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศ 
 2. หลักฐานการจองสถานกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ Local State Quarantine) ในประเทศไทย
 3. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน หรือแผนการบิน (หากยังไม่สามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ และต้องการให้สถานทูตช่วยเหลือในการนี้)
 4. ใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate)
 5. ตราประทับวีซ่าทำงานประเภทต่าง ๆ เช่น NON-B Visa หรือ NON-IB Visa
นอกจากนี้ ชาวต่างชาติยังต้องทำการตรวจหา COVID-19 แบบ RT-PCR test ในช่วงเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (และต้องทำการตรวจซ้ำเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย)

ขั้นตอนการยื่นขอ COE สามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศ https://coethailand.mfa.go.th/ 

ข้อมูล วันที่ 27/11/2020

หากนักลงทุนชาวต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ สามารถขออนุญาตผ่านทางหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
 1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ทั้งภายใต้มาตรา 24 และมาตรา 25) 
 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 3. กระทรวงพาณิชย์
 4. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ข้อมูล วันที่ 27/11/2563
สามารถทำได้ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการมีอำนาจอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนหรือกระทำการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนได้ตามกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการกำหนด และในการอนุญาต คณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขตามที่พิจารณาเห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้

มาตรา 24 สามารถขอใช้สิทธิประโยชน์ได้โดยยังไม่ต้องมีสถานะเป็นผู้ได้รับส่งเสริม เพื่อประโยชน์แก่ช่างฝีมือที่จะดำเนินการจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน เพื่อกระทำการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน เพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ระหว่างพิจารณาให้การส่งเสริม เพื่อปฏิบัติงานในหอการค้าต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างขอรับบัตรส่งเสริม
เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 24 (ใบอนุญาตทำงานชั่วคราว 6 เดือน / กรณีที่คำขอ BOI อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อรับการส่งเสริมการลงทุน)
 • หนังสือแสดงเจตนาของ บริษัท พร้อมรายละเอียด (เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของโครงการของคุณและเหตุผลว่าทำไมคุณจึงจำเป็นต้องเข้ามาทำงานในประเทศไทยภายใต้โครงการของคุณในช่วงเวลานี้)
 • แผนผังองค์กรของบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัท และรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารวิชาการและประสบการณ์การทำงาน
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • สำเนาคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือสำเนาหนังสือแจ้งการส่งเสริมการลงทุนของ BOI
 • แบบฟอร์มหมายเลข 02 และแบบฟอร์มหมายเลข 03 (F FR TR 01) พร้อมข้อมูลที่สมบูรณ์ (เอกสารแนบ)
เอกสารทั้งหมดต้องประทับตรา บริษัท และลงนามโดยผู้มีอำนาจ

ข้อมูล วันที่ 27/11/2563
นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถเปลี่ยนวีซ่าบางประเภทเป็น Non-B หรือ Non-IB ภายในประเทศได้ ผ่านแบบฟอร์ม ตม.86 (เฉพาะคนต่างด้าวที่มีวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเดินทางผ่าน) หรือแบบฟอร์ม ตม.87 (เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่า) ตามการลงตราโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากตราประทับในหนังสือเดินทาง ดังนี้
 • ผ.15
 • ผ.30
 • ผผ.30  
 • ผผ.90 

ข้อมูล วันที่ 27/11/2563

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา