การขอใชไ้ฟฟ้า


ในบทนี้ จะกล่าวถึงขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการยื่นเอกสาร จนถึงขั้นตอนการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ทั้งนี้ ได้มีการยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างอาคารก่อสร้างใหม่สองชั้น ในบริเวณกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีทางเชื่อมสู่ถนนหลวง ที่มีการปักเสา-พาดสายภายนอกไม่เกิน 150 เมตรและมีการใช้ไฟฟ้าแรงดัน 230/400 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 140 เควีเอ
Select your options

ยื่นเอกสารประกอบการขอใช้ไฟฟ้าและชำระเงิน

การไฟฟ้านครหลวง
event__image_1
สำหรับการขอใช้ไฟฟ้านอกพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ https://www.pea.co.th


Source :
การไฟฟ้านครหลวง: แบบฟอร์มต่างๆ link
การไฟฟ้านครหลวง: E-service link
การไฟฟ้านครหลวง: แบบฟอร์มขอใช้ไฟใหม่ประเภทนิติบุคคล link
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: แบบฟอร์มต่างๆ link
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: คำร้องขอใช้ไฟฟ้า link

รับการตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในพื้นที่ขอใช้ไฟฟ้า

event__image_1
หมายเหตุ หากข้อมูลบนระบบ GIS (Geographic Information System) ครบถ้วน สามารถประเมินราคาเบื้องต้นและชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ภายในวันเดียวกับที่ยื่นขอ


Source :
การไฟฟ้านครหลวง: ระบบติดตามงานขอใช้บริการ link
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: เช็คสถานะคำร้องการขอใช้ไฟฟ้า link

เจ้าหน้าาที่ทำการสำรวจพื้นที่ให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชี้ตำแหน่งเพื่อออกแบบประเมินราคา

กรณีข้อมูลบนระบบ GIS ไม่เพียงพอ


event__image_1


Source :
การไฟฟ้านครหลวง: ระบบติดตามงานขอใช้บริการ link
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: เช็คสถานะคำร้องการขอใช้ไฟฟ้า link

รับรายละเอียดค่าใช้จ่ายและชำระเงิน

event__image_1
กรณีชำระเงินตั้งแต่วันยื่นเอกสารอาจมีการแจ้งให้ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม 
  • * ชำระเงินก่อนดำเนินงาน ไม่รวมค่าเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
  • ค่าสมทบก่อสร้าง 30,000 บาท(ถ้ามีการปักเสา-พาดสายภายนอก มากกว่า 140 เมตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีนี้เพิ่ม 3,000-5,000 บาท)
  • ค่าสมทบหม้อแปลงไฟฟ้า 34,800 บาท
  • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าภายใน 2,950 บาท
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้า 9,300 บาท
  • ต้องมีการวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่องวัด ฯ 48,000 บาท ชำระได้ด้วย เงินสด พันธบัตรที่รัฐบาลรับรอง หรือ Bank Guarantee ซึ่งเงินประกันนี้จะได้รับคืนเมื่อเลิกใช้ไฟฟ้า ลดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เปลี่ยนผู้ใช้ ลดปริมาณการใช้ หรือทำการเปลี่ยนแปลงหลักประกันการใช้ไฟฟ้า


Source :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: เช็คสถานะคำร้องการขอใช้ไฟฟ้า link
การไฟฟ้านครหลวง: ระบบติดตามงานขอใช้บริการ link

Select your options

ดำเนินการปักเสา - พาดสายภายนอก (ถ้ามี)

event__image_1
สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ เอกสารแนบ 3-1


Source :
การไฟฟ้านครหลวง: ระบบติดตามงานขอใช้บริการ link
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: เช็คสถานะคำร้องการขอใช้ไฟฟ้า link

Download :
เอกสารแนบ 3-1 download

Select your options

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าภายใน หลังเครื่องวัดฯ

event__image_1

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ เอกสารแนบ 3-1


Source :
การไฟฟ้านครหลวง: ข้อกำหนดแรงดันเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อมอเตอร์ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ link
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: ข้อกำหนดกฏเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม link

Download :
เอกสารแนบ 3-1 download

Select your options

เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ขอใช้ไฟฟ้า เพื่อทำการนัดวัน - เวลาติดตั้งเครื่องวัดฯ

event__image_1

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ เอกสารแนบ 3-1


Source :
MEA: ระบบติดตามงานขอใช้บริการ link
PEA: ตรวจสอบสถานะการขอใช้ไฟฟฟ้า link

Download :
เอกสารแนบ 3-1 download

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา