นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน บีโอไอ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการประชุมนานาชาติ (International Conference) ครั้งที่ 12

28 มีนาคม 2567 | Print
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน บีโอไอ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการประชุมนานาชาติ (International Conference) ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "Embarking on Transformative Changes for a Better Future: Enabling Public Service Delivery through Customer Experience” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 ราย
การประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐด้านการส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และเกาหลี เป็นต้น รวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน เช่น JFCCTเข้าร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน บีโอไอ ได้เน้นย้ำถึงภารกิจและความพร้อมของบีโอไอที่จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนในประเทศไทย โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อลดอุปสรรคและความซับซ้อนในการลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนจากต่างชาติ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา