นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมงาน “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืน” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 มีนาคม 2567 | Print
          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมงาน "สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืน” (Multilateral Collaborative for Sustainability) ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อิทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 400 คน ในงานดังกล่าว นายนฤตม์ได้บรรยายในหัวข้อ "บทบาทความสำคัญของบีโอไอในการส่งเสริมภาคธุรกิจให้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน" ที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคพลังงาน และภาคชุมชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นการผสานความร่วมมือระหว่างบีโอไอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงและประสานพลังของทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ รวมถึงให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมของบีโอไอ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม (CSR) โดยนางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์จากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการ CSR ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กลุ่มบริษัทมิตรผล และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อีกด้วย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา