นายนฤชา ฤชุพันธุ์ รองเลขาธิการบีโอไอ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Workshop on Investment Promotion Policy and Enhancing Industrial Competitiveness for Mekong and South Asian Countries

6 กุมภาพันธ์ 2567 | Print
          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายนฤชา ฤชุพันธุ์ รองเลขาธิการบีโอไอ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Workshop on Investment Promotion Policy and Enhancing Industrial Competitiveness for Mekong and South Asian Countries ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงาน JICA และ TICA จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจามจุรีแสควร์ โดยมี Ms. KITAGAWA Yuki, Senior Representative of JICA Thailand Office และร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ในฐานะผู้แทนหน่วยงานจัดหลักสูตรฝึกอบรม ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
          โดยหลักสูตรดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้รับทุนเข้าร่วมอบรม จำนวน 17 ราย จาก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ เนปาล ศรีลังกา และบังกลาเทศ ซึ่งนายนฤชาได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือภายในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความสามารถให้แก่ประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง เช่น อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเอเชียใต้ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ด้วยการกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดึงดูดและเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพ และจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้ง การจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา