นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 รักษาการที่ปรึกษาด้านการลงทุน เข้าร่วมแสดงทรรศนะในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “เปิดการค้าเสรี ไทย-ตะวันออกกลาง : อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยจะไปต่ออย่างไร”

23 พฤศจิกายน 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 รักษาการที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ) เป็นผู้แทนบีโอไอเข้าร่วมแสดงทรรศนะในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "เปิดการค้าเสรี ไทย-ตะวันออกกลาง : อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยจะไปต่ออย่างไร” จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์กรุงเทพมหานคร การเสวนาในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาส ความเสี่ยง ความเป็นไปได้ และผลกระทบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยในการทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ตะวันออกกลาง โดยประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการชักจูงการลงทุนเชิงรุก
          ในการนี้ บีโอไอซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแก่นักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุน และความท้าทายในการชักจูงการลงทุนในอนาคต และได้ร่วมแสดงทรรศนะเกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปิดเสรีในครั้งนี้ด้วย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา