นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการด้านการลงทุน (Investment Committee) ภายใต้สภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย (Saudi – Thai Coordination Council : STCC)

7 ธันวาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการด้านการลงทุน (Investment Committee) ภายใต้สภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย (Saudi – Thai Coordination Council : STCC) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย
          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย ที่จะจัดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 โดยในการประชุมมีการติดตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีการผลักดันความร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพและเห็นควรให้เกิดการผลักดันร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างทั้งสองประเทศ ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล พลังงาน ปิโตรเคมี รวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ
          สำหรับคณะกรรมการด้านการลงทุนฯ เป็น 1 ใน 5 คณะกรรมการภายใต้สภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย ซึ่งมีเลขาธิการบีโอไอเป็นประธานคณะกรรมการ และประกอบด้วย 10 หน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ บีโอไอ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา