นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อ “Thailand Next Chapter After Global Crisis” ภายใต้หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 18

5 กันยายน 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อ "Thailand Next Chapter After Global Crisis” ภายใต้หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 18 (วพน.18) ซึ่งเป็นหลักสูตรของสถาบันวิทยาการด้านพลังงาน ณ Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวกว่า 90 คน
          ในการนี้ เลขาธิการได้บรรยายถึงบทบาทและความท้าทายของบีโอไอท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ การย้ายฐานการผลิตที่เกิดขึ้นทั่วโลก การกำหนดภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำของโลก (Global Minimum Tax : GMT) การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการลงทุน รวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายที่บีโอไอต้องการส่งเสริมและดึงดูดตามยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2566-2570) ด้วย
          นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงมาตรการสนับสนุนการลงทุนที่สามารถต่อยอดจากการลงทุนเดิม เช่น มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry) โดยเฉพาะการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมการลงทุน SMEs มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม (CSR) เป็นต้น

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา