นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 3 เข้าร่วมเสวนาแสดงทรรศนะในงานสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน

event__image_1

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 3 เป็นผู้แทนบีโอไอเข้าร่วมเสวนาแสดงทรรศนะในงานสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) จัดโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (Nanotec) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี การจัดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ในครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมา และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยบีโอไอ เป็นหนึ่งในหน่วยงานพันธมิตร (Thailand CCUS Alliance) ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ CO2 (Decarbonization) นอกจากนี้ บีโอไอยังให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนแก่กิจการบางประเภทที่มีการนำเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) มาใช้ เพื่อการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในอนาคต
26 กันยายน 2566 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา