นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ร่วมเสวนาในงานเปิดตัวโครงการ "STEMPlus พัฒนาคน เสริมทัพอุตสาหกรรมไทย"

4 กันยายน 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้รับเชิญจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ให้เข้าร่วมเสวนาในงานเปิดตัวโครงการ "STEMPlus พัฒนาคน เสริมทัพอุตสาหกรรมไทย" ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และยังเป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถ โดยเลขาธิการบีโอไอได้ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ "การพัฒนากําลังคนเพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันด้วยวิทยาการขั้นสูง” ร่วมกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อํานวยการ สอวช. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. และคุณเสาวคนธ์ มีแสง ผู้อํานวยการกองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร
          ในการบรรยาย เลขาธิการบีโอไอได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุน การสร้างอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรคุณภาพให้รวดเร็ว เพียงพอ และตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับงานแห่งอนาคต เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ ออโตเมชัน การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้อธิบายเกี่ยวกับมาตรการ "Build & Buy” ของบีโอไอ ซึ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร และการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ อาทิ การสนับสนุนการจัดตั้ง Corporate Academy มาตรการ Advanced Training Grant รวมถึง Long Term Resident Visa

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา