นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมงานสัมมนา “ขับเคลื่อนการลงทุนสู่สังคม เชื่อมโยงธุรกิจสู่การพัฒนาชุมชน”

17 สิงหาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมงานสัมมนา "ขับเคลื่อนการลงทุนสู่สังคม เชื่อมโยงธุรกิจสู่การพัฒนาชุมชน” ในฐานะ Keynote Speaker เพื่อบรรยายในหัวข้อ "มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพ การจัดงานดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG) และนำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับชุมชนผ่านกลไกการสนับสนุนของบีโอไอ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 160 คน
          นอกจากนี้ ในงานยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจจากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สสว. โอกาสนี้ รองเลขาธิการซ่อนกลิ่นได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "BOI - CSR Matching Day : รวมพลังการจับคู่ธุรกิจกับชุมชน’’ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา