นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน ครั้งที่ 26 ณ เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

19 สิงหาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอได้รับมอบหมายจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน ครั้งที่ 26 (The ASEAN Economic Ministers-26th ASEAN Investment Area Council Meeting) ณ เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนที่กำกับดูแลด้านการลงทุน เพื่อหารือ ทบทวน และพิจารณาการดำเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA)
          ในการประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอรายงานพิเศษจากผู้แทนการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ในหัวข้อ "International Investment Trends" เกี่ยวกับแนวโน้มและบทบาทของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกิจการก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งประเด็นสำคัญเหล่านี้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ เพื่อสร้าง "เศรษฐกิจใหม่” ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจโลก

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา