นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22 สิงหาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดย นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 1 และคณะ ในประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไบโอเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และยานยนต์สมัยใหม่ เป็นต้น ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ได้หารือความร่วมมือในการพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้ประกอบการตามมาตรการข้างต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกันต่อไป

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา