นางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน บีโอไอ ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการผลิตที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

3 สิงหาคม 2566 | Print
         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน บีโอไอ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ "มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการผลิตที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา