นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”ภายใต้หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) รุ่นที่ 9 ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8 มีนาคม 2566 | Print

รายละเอียดข่าว TH : เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ภายใต้หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้รับฟังการบรรยายประมาณ 80 คน

ในการบรรยาย เลขาธิการบีโอไอได้อธิบายถึงบทบาทของบีโอไอในการขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศ การดำเนินนโยบายของการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผลของการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจุบันและโอกาสที่มีผลต่อการลงทุนในระยะ 5ปี ซึ่งนำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์วัตกรรม (Innovative) มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวเร็ว และสร้างการเติบโตสูง (Competitive) และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งการสร้างโอกาส และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)

นอกจากนั้น เลขาธิการยังได้กล่าวถึงหมุดหมายที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ 7 ด้าน พร้อมทั้งกลไกและมาตรการที่จะใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุหมุดหมายดังกล่าว รวมถึงเป้าหมายที่บีโอไอจะให้ความสำคัญในปี 2566 อาทิ การสร้างฐานสำหรับ 5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้า การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศและศูนย์กลางบุคลากรทักษะสูง การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่ Smart & Sustainable Industry และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนช่วยพัฒนาคน SMEs และชุมชน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา