27 ก.ค. 65 งานประชุมสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจไทยแก่นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

27 กรกฎาคม 2565 | Print

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายณกรณ์พงศ์ กรกมลพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ได้ทำการบรรยายภาพรวมเศรษฐกิจไทยแก่นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) โดยมีสาระสำคัญประกอบไปด้วย ความได้เปรียบของไทยในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในเวทีโลก โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ภาพรวมและโอกาสในการลงทุนหลังสถานการณ์โควิด 19 และมาตรการการส่งเสริมการลงทุนที่บีโอไอให้การสนับสนุน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา