บีโอไอแจงนักลงทุนที่ได้รับสิทธิทางภาษีเงินได้นิติบุคคลยินยอมเปิดเผยข้อมูลภาษีเงินได้ฯ จากกรมสรรพากร

event__image_1

บีโอไอแจ้งเงื่อนไขสำคัญสำหรับผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน และได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และแบบ ภ.ง.ด. 1ก ทางออนไลน์ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพกรและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมยินยอมให้กรมสรรพากรเปิดเผยข้อมูลทางภาษีเงินได้ฯ ต่อบีโอไอตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แจ้งว่า ผู้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) และแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1ก) ทางออนไลน์ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด และยินยอมให้กรมสรรพากรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบีโอไอตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของบีโอไอผ่าน "ระบบการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)” ของบีโอไอ การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดความซ้ำซ้อนในการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีในระบบ e-Monitoring โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.50 และแบบ ภ.ง.ด. 1ก และสามารถเข้าสู่ระบบ e-Tax เพื่อขอใช้สิทธิทางภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

PR121_2564TH.pdf (Download)
10 พฤศจิกายน 2564 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา