การจัดตั้งธุรกิจ


การจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยนั้น สามารถจัดตั้งได้หลายรูปแบบ โดยรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่บริษัทจำกัด ซึ่งในคู่มือนี้จะกล่าวถึงการเริ่มต้นธุรกิจ โดยการจัดตั้งธุรกิจประเภทบริษัทจำกัด และขั้นตอนต่าง ๆ โดยละเอียด เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักลงทุนทั่วไปทราบถึงกระบวนการการจัดตั้งบริษัท

event__image_1


Select your options

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก (หนึ่งในผู้ก่อตั้งเป็นผู้ขอจอง)

event__image_1
ลงทะเบียนสมัครสมาชิก (หนึ่งในผู้ก่อตั้งเป็นผู้ขอจอง)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558
event__image_2


Source :
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) link
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พิมพ์ใบสมัคร link
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน link
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) Activate บัญชีผู้ใช้ระบบ link
รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอการจดทะเบียนพาณิชย์ link
คู่มือการจดทะเบียนพานิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพานิชย์ 2499 link

ตรวจสอบชื่อที่ต้องการและทำการจอง

event__image_1
*ข้อควรระวัง 
ผู้ก่อตั้งมีหน้าที่ตรวจสอบว่าชื่อดังกล่าวไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสํานักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ กรณีที่ใช้ชื่อที่มีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อนิติบุคคลอื่น ผู้ก่อตั้งจะต้องรับผิดในการใช้ชื่อดังกล่าว หากมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทำการฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้ชำระค่าเสียหายและให้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทในภายหลัง

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558Source :
DBD: ระบบจองชื่อนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ link

พิมพ์ใบแจ้งผลการจองชื่อ

event__image_1
พิมพ์ใบแจ้งผล และให้กรรมการที่จะเป็นผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อยอมรับข้อตกลงในใบแจ้งผลการจองชื่อและแนบไปกับคำขอจดทะเบียน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
DBD: ระบบจองชื่อนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ link

Select your options

ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ

event__image_1
คุณสมบัติผู้ก่อการ / ก่อตั้ง :
  • เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได้
  • มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปและสามารถลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบได้ด้วยตนเอง

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
DBD: ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ link
DBD: กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด link

เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน

event__image_1
  • จะต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น
  • มูลค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 5 บาทไม่มีการกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ
  • ต้องจัดให้มีผู้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดให้เสร็จก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
DBD: กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด link

ประชุมจัดตั้งบริษัท

event__image_1

แนวทางการจัดตั้งวาระการประชุมสามารถศึกษาได้ที่ เอกสารแนบ 1-2


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
DBD: กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด link

มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท

event__image_1

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
DBD : กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด link

กรรมการเรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นใช้เงินค่าหุ้น

event__image_1
คณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุ้นจากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น โดยขั้นต่ำผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น

หมายเหตุ
  • ผู้เริ่มก่อการต้องยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล
  • การยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน และต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัท

ถ้าไม่จดทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะทำให้การประชุมตั้งบริษัทเสียไป หากต่อไปต้องการจดทะเบียนตั้งบริษัทก็ต้องดำเนินการจัดประชุมผู้จองซื้อหุ้นใหม่

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ เอกสารแนบ 1-3

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
DBD : กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด link

Select your options

จดทะเบียนธุรกิจ

ณ สำนักงานบริการจดทะเบียนในพิ้นที่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่
event__image_1


สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่าย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่ เอกสารแนบ 1-4 เอกสารแนบ 1-4(ต่อ) เอกสารแนบ 1-5 และ เอกสารแนบ 1-6

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2558


Source :
DBD : กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด link

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา