คำถามที่พบบ่อย - การจัดตั้งบริษัท


1) The request for company registration (Form. Bor.Oor. Jor.) Please accees via this link:http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/form_boj1.pdf

2) Certificate of company registration:http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/form_bj_certify.pdf

3) Memorandum of association (Form. Bor.Oor. Jor. 2), attached a 200-Baht-revenue-stamp:http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/form_boj2.pdf

4) Details of company's purpose (Form Vor):http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/form_v.pdf

5) The transaction for registering the establishment (Form Bor.Oor.Jor):http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/form_boj3.pdf

6) Details of authorized director(Form Gor.):https://www.doe.go.th/prd/main/service/param/site/1/cat/17/sub/0/pull/category/view/list-text-photo

7) A copy of the Statutory Meeting report:http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/from_meeting_new.pdf

8) A copy of company's regulation, attached a 200-Baht-revenue-stamp (If any):http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/from_meeting2_new.pdf

9) Form Sor.Sor.Chor.1:http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/form_ssch1.pdf

10) List of board's meeting signatory (Statutory's meeting):http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/list.pdf

11) List of shareholder's name (Form Bor.Oor.Jor 5):http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/form_boj5.pdf

12) A copy of a notice of the Statutory Meeting

13) Evidence of shares payment which issued to shareholders by Company Limited (Example):http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sharepayment.pdf

14) A copy of registered committee ID or passport

15) A copy of evidence of authorized signatory (If any)

16) A power attorney (If any), attached 10-Baht-revenue-stamp:http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/form_bj_powner.pdf

17) In the case request for company's establishment registration and request to register the memorandum within the same day shall provide the attachments of shareholder's meeting and reserving to buy all shares.

In case the foreign investment in company limited is 40% but not over than 50% of capital OR in case investment is lower than 40% of capital but (with) the foreigner is authorized signatory, all Thai shareholders must present the evidence of source of funds that shows the amount paid for shares which can be one of the following:

 • Copy of bank-pass book or copy of bank statement from the last 6 months
 • Bank certifying or showing financial position of shareholder or
 • Copy of evidence showing the source of funds to pay the value of shares.

Remark


 • All the forms have to fill (by typing) in Thai language only.
 • For more details of the Business registration, please access the following link:http://www.dbd.go.th/index.php.(Business Registration)

Case study:

Q :Inquiring about the activities for which 100% foreign ownership would be permitted as follows

1.Business & Management Consultancy- to assist local/Thai entrepreneurs establish business and SMEs to grow their business

2.Franchise Consultancy- to introduce franchise business to Thailand and assist local/Thai entrepreneurs/investors to acquire franchise business

3.International School- Establishment of International School

4.International Nursery- Establishment of International Nursery

5.Exhibitions and Events Organizing- organizing business (to promote business in/investment into Thailand) as well as cultural events (to promote tourism)

6.School Development Consultancy- a consultancy business focusing on Human Resources (HR) Development through assistance in developing schools in various economic sectors (education, hospitality, and culture/arts)

A :As above activities are considered as service business and they are in categories under LIST THREE in the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) soa foreign company who wish to run above business in Thailand has to get permission from Department of Business Development, Ministry of Commerce in order to do business legally by applying for a foreign business license under the section 17 to operate business.

However, in case if above activities get permission from BOI (Board of Investment) so they can apply for a foreign business certificate under the section 12 to operate business , in addition, some activities, such as, international school, has special Act that regulate activities so foreign company must follow that ACT in order to operate business.

An officer from related government agency provided information concerning business licenses and certificate as follows:

Business activity% of Ownership

Licenses/Certificate

1. Business & Management Consultancy

2. Franchise Consultancy

3. Exhibition and Event Organizing

4. School Development Consult


Foreigner can hold 100% of company's shares


Foreigner can hold 100% of company's shares


STEP 1: Company Registration

Company registration under Thai law with Department of Business 

Development (DBD), Ministry of Commerce, Please access

http://www.dbd.go.th/dbdweb_en/main.php?filename=index


STEP 2: Apply for Foreign Business License

An officer from Dept. of Business  Development (DBD) stated that consultancy and event organizing business are categorized under List Three in the article (21) Other categories of service business except that prescribed in the ministerial regulations. Therefore, investors have to apply for a Foreign Business License under section 17 , Please access

http://www.dbd.go.th/dbdweb_en/more_news.php?cid=2465. International School51% + of company's shares held by THAI NationalitySTEP 1: Company Registration


Company registration under Thai law with Department of Business Development (DBD), Ministry of Commerce , Please access

http://www.dbd.go.th/dbdweb_en/main.php?filename=index

STEP 2: Apply for License to establish School


After company registration, investors have to apply for a license to establish a School with Ministry of Education.


6.International Nursery


Foreigner can hold 100% of company's shares


STEP 1: Company Registration

Company registration under Thai law with Department of Business Development (DBD), Ministry of Commerce, Please access

http://www.dbd.go.th/dbdweb_en/main.php?filename=index

STEP 2: Apply for Foreign Business License

An officer from Dept. of Business Development (DBD) stated that international nursery is categorized under List Three in the article (21) Other categories of service business except that prescribed in the ministerial regulations. Therefore, investors have to apply for a Foreign Business License under section 17, Please access

http://www.dbd.go.th/dbdweb_en/more_news.php?cid=246

STEP 3: Apply for License to establish a Nursery


After registered the company and obtain a Foreign Business License, investors have to apply for a license to establish a Nursery with Ministry of 

Social Development & Human Security of Thailand.กรณีเลขนิติบุคคลของบริษัทเปลี่ยน บริษัทจะต้องดำเนินการดังนี้

1. บริษัทจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอ Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบ e-Expert ใหม่
2. ขอตำแหน่งรองรับในบัตรใบใหม่
3. จะต้องแจ้งพ้นต่างด้าวทั้งหมดมาบรรจุภายใต้บริษัทที่มีเลขนิติบุคคลใหม่

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557

If headquarter office is in Bangkok, investor can register a company at OSOS. Outside Bangkok, investor register at provincial DBD.

Please see the attached file:(http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_establish_1.pdf) for the procedure and suggestion for the company registration. (Please note that all the application form must fill in by TYPING in THAI, all the forms can download from the given link. Please provide a copy of all promoter's passport and certify with signature)
Contact Detail for other government agent in Chiang Mai
 • Chiang Mai Industrial Work Provincial office
 • Government Center 2nd floor, Chotana Road, Changpuek, Muang District, Chiang Mai 50300
 • Telephone: 0-5311-2316-7
 • Fax: 0-5311-2318
 • E-mail: moi_chiangmai@industry.go.th
 • Regional Investment and Economic Center 1 (BOI)
 • Room 108-110 Airport Business Part building, 90 Mahidol Road, Hai Ya, Muang District, Chiang Mai 50100
 • Telephone: (053)203397-400
 • Fax: (053)203404
 • E-mail: chmai@boi.go.th
 • Website:http://chiangmai.boi.go.th/index.php/home

In case of changing the address of headquarter within Bangkok:
Document require are

1.Bor.Oor.Jor.1(คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดบอจ.1)

2.Certificate of company registration (คำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด)

3.Bor.Oor.Jor.4(รายการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ บอจ.4) downloadfrom:http://dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/form_boj4.pdf

4.Map of new headquarter

5.In case the authorized director come to submit the application by himself:
a.The signature in the request and the attachments, the person shall sign by him / herself.
b.Passport and a copy of it.

6.In case that the authorized director cannot sign the name in front of the registrar, the authorized director shall sign the name in front of the following person :In case of signing in the country 
(1)Administration Officer or Senior Police in the area of the person who requests.
(2)Member of Thai BAR or
(3)Other persons as notified by the central registrar are

-Certified Public Account

-Committee member or officer of the Thai chamber of commerce or provincial chamber of commerce who can certify the signature of persons who request for the registration of partnership / company with the head office located in the province that the Chamber is located according to the notification of the Central Partnership Registration Office.

In case of signing in foreign countries

(1)Authorized officer of the Thai embassy or consulate, or head of the office under the Minister of Commerce responsible for the operations in any country or other officers authorized to perform on behalf of such above mentioned person

(2)Person who can completely certify according to the law of that country and

(3)2 Reliable persons who can certify in front of the registrar that the signature is such person's signature.

For more information and see the attached file for example, please access this link (in Thai)http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/intro_step_bj_change_05.pdfThe username and password can be sign up at DBD website:www.dbd.go.th,was suggested. However, all of the detail for sign up an account has to fill in Thai. After you get a username and password, now investor can reserve a company's name via internet. Please remind that the online company's name reservation is only available in Thailand and in Thai language. Therefore, he the Thai staff to do this was need needed.

After the reserved name has approved and register a company within 30 days otherwise, the company's name will no longer valid.

Kindly see the attached file for a process and require documents which need to prepare for the company registration.

For more information access:https://ereg.dbd.go.th/InterRsvWeb/memberpages/login.xhtml 1. As the documents for the company registration are to be complete in Thai, therefore, to bring some Thai staff for assistance is suggested. Alternatively, there are DBD officers to assist in complete the documents OSOS in BKK (Cham churi Square Building 18th floor)., afterward you can submit the form in regional DBD 0ffice.OSOS director invites you to visit We have the you.
 2. Memorandum of Association and company registration can be register in the same day and there is a sample in Thai only . For the example of the company establishment and memorandum of association, please access:http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj4.pdf


"กิจการคลังสินค้า” หมายความว่า การรับทำการเก็บรักษาสินค้า หรือการรับทำการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับสินค้าอื่น เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้า ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด

คำแนะนำในการจัดตั้งและขออนุญาต

1. การประกอบกิจการคลังสินค้า ต้องมีการจดทะเบียนเป็นบริษัท และต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลังสินค้าแล้ว
2. การยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งเป็นบริษัท จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน
3. การยื่นคำขอรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ให้ทำตามแบบ ค.ส.๑ (คำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทประกอบกิจการคลังสินค้า) สถานที่ยื่นขอนุญาต สำหรับกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อกรมการค้าภายใน ส่วนจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
4. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ และให้ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัทแล้ว
5. การยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท ต้องไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD Head office (สนามบินน้ำ) เท่านั้น ไม่สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ที่ศูนย์ OSOS6. การยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ให้ทำตามแบบ ค.ส. ๒ (คำขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า) สำหรับกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อกรมการค้าภายใน ส่วนจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพร้อมทั้งส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายชื่อกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
(๒) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
(๓) สำเนาข้อบังคับของบริษัท
(๔) สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
(๕) แบบสัญญาเก็บของในคลังสินค้า แบบใบรับของและแบบประทวนสินค้า
(๖) สำเนาระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเกี่ยวกับกิจการคลังสินค้า (ถ้ามี)
(๗) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในคลังสินค้าโดยให้แจ้งจำนวน ขนาด สถานที่ตั้งคลังสินค้า ตลอดจนชื่อ ประวัติทางการงานและคุณวุฒิของกรรมการและผู้สอบบัญชีด้วย
7. ถ้าบริษัทจะนำเข้าสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย (บุคคลหรือนิติบุคคลต่างด้าว) ต้องทำตามระเบียบพิธีการของกรมศุลกากร
แนะนำ LINK:

กิจการคลังสินค้า (กรมการค้าภายใน)

The online service of the Department of Business Development is available in Thai version only, via:http://www.dbd.go.th/index.php

event__image_1
To access the system and apply for new member, please go to


Then, this page will be display.
event__image_2
Conditions for applying new member.

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึงต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้สมัคร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่านเงื่อนไข

1. การสมัครสมาชิก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของ ผู้สมัครไม่เป็นความจริง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เมื่อผู้สมัครทำการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะแจ้งรหัสยืนยันสมาชิก (Activate Code) โดยทันทีที่หน้าจอ ให้ผู้สมัครนำรหัสดังกล่าวไป "เปิดบัญชีผู้ใช้" เพื่อทำการยืนยันความเป็นสมาชิก (Activate)ต่อจากนั้นผู้สมัครจึงจะสามารถใช้ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบ (Login)มิฉะนั้นบัญชีของผู้สมัครจะถูกยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ มาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งหมดนั้น ผู้สมัคร ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้ข้อมูลของผู้สมัคร สมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

7. ผู้สมัครควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจาก เหตุดังกล่าวทั้งหมด

8. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัคร ได้ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

9. ผู้สมัครยินยอมให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก หาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีสิทธิในการยกเลิก สมาชิกของผู้สมัครได้

10. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จากทาง e-mail และ/หรือ SMS และ/หรือสื่ออื่นๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นสมควรทั้งนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้วและยินยอมให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่น ใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด ไม่ยอมรับ เพื่อกลับไป หน้าหลัก

ไม่ยอมรับเงื่อนไข (Unaccept) ยอมรับเงื่อนไข(Accept)

Read more details of company limited registration and fee viaSource:Department of Business Development, Ministry of CommerceInformation as of June 2015

The information required is about :-

1. The minimum requirement on investment capital

2. Deadline for capital payment imposed on non-public companies, representative offices, branch offices, and Regional Operating Headquarters (ROH)

3. The direct link to access to information on procedures and required documents for establishing rep. offices, and branches.
For a foreign company Please access the following links for the Prescribing the Minimum Capital and Time Period for Bringing or Remitting the Minimum Capital into Thailand

section 14 of the Foreign Business Act:

For BOI's investment promoted companies
BOI's Conditions about minimum requirement capital.

 • Minimum level of Investment capital of not less than one million baht (excluding of cost of land and working capital).
 • The ratio of debt to equity should not exceed three to one for a newly established project, meaning that the Registered capital of the new project should not be less than 25% of total investment capital. Expansion projects are considered on a case-by-case basis.
 • Total amount of Registered capital has to be paid up within the date of full-operation start up.
Q: BHT 1 million is relevant for foreign companies, as well as Thai companies? I have read Foreign Business Act (the article no.14) says that foreign companies should pay at least 3 million.
Answer This 1 million baht applies to all project regardless of nationality of the company. The company's project regardless of its nationality that can be promoted by BOI will not have to follow the minimum requirement stipulated by Foreign Business Act.

หมวด

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา