Other Training

การอภิปรายกลุ่ม “การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit ” (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
(รอบเช้า) อบรม "วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit " วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. จ.ชลบุรี

อบรม วิธีการยื่นนำเข้าช่างฝีมือผ่านระบบ Single Window


Enquiries

Send us your enquiries for comprehensive information on doing business, and assistance to facilitate your investment in Thailand.
Contact Us