Seminar List

วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
Address : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Date : 25 Jul 2019 - 25 Jul 2019 Time : 13.00 - 16.30
Available: 70 Persons
Registered: 72 Persons
อภิปรายกลุ่ม “การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit ” (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
Address :

Date : 23 Jul 2019 - 23 Jul 2019 Time : 13.00 - 16.30
Available: 100 Persons
Registered: 100 Persons
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
Address : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Date : 18 Jul 2019 - 18 Jul 2019 Time : 13.00 - 16.30
Available: 70 Persons
Registered: 70 Persons
Seminar 101
Address :

Date : 1 Jul 2015 - 1 Jul 2017 Time : 00.00 - 00.00
Available: 10 Persons
Registered: 4 Persons

Enquiries

Send us your enquiries for comprehensive information on doing business, and assistance to facilitate your investment in Thailand.
Contact Us