Other Training

การอภิปรายกลุ่ม “การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit ” (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
(รอบเช้า) อบรม "วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit " วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. จ.ชลบุรี

วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit


Enquiries

Send us your enquiries for comprehensive information on doing business, and assistance to facilitate your investment in Thailand.
Contact Us