คำถามที่พบบ่อย - คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VAT และ BOI


The answer about VAT

Bureau of Legal Affairs

Revenue Department

02-272-8290

VAT is usually not exempted to any business entities if they sell or provide services in Thailand unless otherwise stated by a particular law. Accordingly, as a BOI company, you shall be treated in the same manner as other non-BOI company in terms of VAT. However, there are certain benefits to VAT that you should know. With respect to an importation of machineries or raw materials, if you are entitled to be exempted from import tax, VAT would be exempted accordingly.

Please access the following links for The VAT is 7%and therefund for BOI/IPO company.

https://www.rd.go.th/publish/835.0.html

http://www.rd.go.th/publish/7060.0.html

http://www.rd.go.th/publish/7059.0.html

Revenue Department : web link about Tax and VAT

https://www.rd.go.th/publish/835.0.html.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

http://www.rd.go.th/publish/7060.0.html.ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

http://www.rd.go.th/publish/7059.0.html.ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ประกาศกรมสรรพากรเรื่องการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนลง

http://www.rd.go.th/publish/3537.0.html


สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา